Voor alle leeftijden

Psychologische behandeling & Diagnostiek

Psychodiagnostisch onderzoek (kind & jeugd en volwassenen)

In onze praktijk zijn wij ervaren met het onderzoeken van psychische problemen bij kind & jeugd en volwassenen. Door middel van psychodiagnostisch onderzoek maken wij o.a. een sterkte/zwakte analyse op het gebied van intelligentie, wij kijken naar het sociaal en persoonlijk functioneren en cognitief functioneren (neuropsychologisch onderzoek).

 

Doel

Het doel van een psychodiagnostisch onderzoek is om beter inzicht te krijgen in de klachten en/of problemen waar de cliënt tegenaan loopt. Door dit te onderzoeken kan de behandeling zich vervolgens toespitsen op wat nodig is en het beste aansluit bij de cliënt.

 

Typen onderzoek

Er zijn verschillende typen onderzoek zoals het intelligentie- en capaciteitenonderzoek waarbij wij middels een intelligentietest het niveau van functioneren meten. Daarnaast kan er hierdoor een sterkte- zwakteanalyse worden gemaakt.


Een andere vorm van onderzoek is het neuropsychologisch onderzoek, hierbij wordt van verschillend testmateriaal gebruik gemaakt om de cognitieve functies in kaart te brengen. Voorbeelden hiervan zijn geheugen, aandachtsfuncties, taalfuncties, ruimtelijk inzicht en het probleemoplossend vermogen.


In een persoonlijkheidsonderzoek wordt er gekeken naar persoonlijke eigenschappen en kenmerken in gedragingen. Hierbij kijken we naar bijv. de copingstijl (omgang met problemen/stress) of hoe de levensloop van een cliënt invloed kan hebben op het huidig functioneren. 


Daarnaast kan er diagnostiek worden verricht gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van cliënten. Met behulp van verschillende testen, vragenlijsten en/of interviews wordt dit in kaart gebracht. 


Tot slot worden bovenstaande soorten onderzoek vaak gecombineerd met het in kaart brengen van de klachten van de cliënt, hierbij maken we een overzicht van de klachten door middel van vragenlijsten en/of interviews.

 

Werkwijze

De werkwijze van een psychodiagnostisch onderzoek bestaat veelal uit een aantal afspraken (verdeeld over verschillende dagen) waarbij de cliënt, ouders, partners en/of andere familieleden betrokken worden.

 

Wanneer er sprake is van een psychisch of psychiatrisch probleem kan het betekenen dat we een diagnose stellen zoals ADHD en/of autisme. Maar dat hoeft niet. Uiteindelijk draait het er om dat bijv. het kind of de jongere goede handvatten en behandeling krijgt om steviger in het leven te staan.

 

Geldigheidsduur

Psychodiagnostisch onderzoek heeft ongeveer een geldigheidsduur van 2 jaar. Doordat er een beeld wordt verkregen van het moment van afname kan het zijn dat cliënten in de daaropvolgende jaren veranderen. Hierdoor kan er indien nodig een heronderzoek na 2 jaar of langer plaatsvinden.

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn